Sağlık Gönüllüleri Türkiye    
Basında Sağlık Gönüllüleri

Sağlık Gönüllüleri her yıl sağlık alanında geliştirilen en başarılı sosyal sorumluluk projelerini ödüllendiriyor.

Sağlık alanında sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş tüm kuruluşlar bu ödül için başvurabiliyorlar.

Devamı için tıklayın

     
  100 Köye 100 Doktor

100 Köye 100 Doktor
Sosyal Sorumluluk Programı


Sağlık Gönüllüleri

Giriş:
Ülkemizde yıllar içinde tedavi edici hizmetlerde önemli gelişmeler sağlanmış olmasına rağmen koruyucu hekimlik hizmetler aynı süre içinde oldukça gerilemiştir. Bu gerileme neticesinde tedavi hizmetlerine ayrılan kaynaklar her geçen yıl katlanarak artmıştır. Oysa koruyucu hekimlik hizmetleri ile bireylerin sağlık seviyeleri korunmakta, geliştirilebilmekte ve hastalıkların erken teşhisi ile tedavi sür eve giderleri önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

Son yıllarda ülkemizde özellikle kırsal kesimden büyük şehir hastanelerine önemli sayıda ve ciddiyette hastalar gelmektedir.  Bunun temel sebebi de kendi yaşadıkları yerde koruyucu ya da birinci basamak hekimlik hizmetlerinin sunulamıyor olması ve hekime başvuru imkanı yakaladıkları anda da hastalıklarının yataklı tedavi gerektiren boyuta ulaşmış olmasıdır.

Ülkemizde açıklığı önemli ölçüde hissedilen ve özellikle ulaşım imkanları sınırlı kırsal kesimde ileri aşamada hissedilen koruyucu hekimlik hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla örnek projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Sağlık Gönüllülerinin bu kapsamda hedefi bu örnek çalışmayı gönüllü faaliyetler ile gerçekleştirmek ve yetkili makamlarımıza uygulama sonuçları ile birlikte  örnek vaka çalışması olarak sunmaktır

Amaç:
Sağlık hizmetlerinin etkili ulaşmadığı köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza koruyucu sağlık hizmeti ulaştırılarak örnek oluşturulacak bir yöntemin geliştirilmesi ve seçilmiş yerlerde uygulanmasını  sağlamak suretiyle, ülkemizde koruyucu hekimlik hizmetlerine verilmesi gereken önemi vurgulamak.

Kapsam:
Ülkemizin dört bir yanından seçilecek ulaşım, hizmet sunum kapasitesi ve diğer gelişmişlik kriterlerine göre seçilecek 100 köyümüzde yaşayan çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere nüfusa koruyucu hekimlik hizmetlerinin sunulması.

İçerik:
Sunulacak koruyucu sağlık hizmetleri; bağışıklama, konjenital hastalıkların teşhisi, ağız/diş sağlığı taramaları, demir eksikliği anemisi taranması, beslenme eğitimi; adölesan sağlığı eğitimi, gebe eğitimi, gebe takibi, tiroid takibi, aile planlaması eğitimi; böbrek taraması, göz taraması, prostat taraması, koroner tarama, vb.

 
Yöntem:
Seçilecek her bir köye bir sorumlu hekimin senenin belirli zamanlarında belirli sürelerde gönüllü hizmet sunması için görevlendirilmesi. Bu hekimin yapacağı muayene, tarama ve kontroller neticesinde diğer uzmanlık dallarına ihtiyaç duyulması halinde o uzmanlık dallarındaki diğer gönüllü hekimlerin ilgili köye intikallerinin sağlanması. Yine koordinatör hekim sayesinde yapılması gereken laboratuar/radyolojik testleri ile sağlık kuruluşu ortamında yapılması zaruri girişim ve işlemlerin en yakın gönüllü kuruluşta yapılmasının sağlanması. Bunlara ek olarak koordinatör hekimin ihtiyaç duyacağı ilaçları gönüllü kuruluşlardan tedarik ederek hastalara sunulması. Son olarak ta beslenme eksikliğinin giderilmesi amacıyla yine gönüllü gıda kuruluşlarının desteğinin alınması.

Süre:
Programın Ağustos 2007’de başlatılarak 12 aylık bir süre devam ettirilmesi ve alınacak ilk aşama sonuçlarına göre sürenin ve kapsamın genişletilerek programa devam edilmesi.

Hizmet Sunumu:
Toplam 100 köy merkezinde (çevre yakın köyleri de dahil etmek suretiyle) toplam 25.000 nüfusun kapsam içinde olacağı tahmin edilmektedir. Hizmet sunumu 100 koordinatör doktor başkanlığında yılda 30 gün süre ile gerçekleşecek ve ek olarak çağrılacak diğer uzmanlık dallarındaki doktorlarına en az iki gün süre ile sahada kalacağı düşünülmüştür.

Koordinatör doktorlar 100 dr.*30 gün*50 muayene/tarama/kontrol = 150.000 adet değişik boyutta koruyucu hekimlik hizmetini gerçekleştirebilecektir. Doktorların sahada bulundukları süre içinde kendilerin en yakın yerleşim merkezinden sağlanacak ebe/hemşireler/sağlık memuru asiste edeceklerdir.

Verilecek Hizmetler ve İhtiyaç Sıklığı
bağışıklama,     
25.000 * %10 2.500
konjenital hastalıkların teşhisi, 25.000
* %5
1.250
ağız ve diş sağlığı taramaları, 25.000    
demir eksikliği anemisi taranması, 25.000 * %10 2.500
beslenme eğitimi;  
25.000 * %10 2.500
adölesan sağlığı eğitimi,   
25.000
* %15
3.750
gebe eğitimi,  
25.000 * %5 1.250
gebe takibi,  
25.000
* %2
500
tiroid takibi, 
25.000
* %20
7.500
aile planlaması eğitimi; 25.000
* %15
3.750
böbrek taraması, 25.000
* %5
1.250
göz taraması, 
25.000
* %20 5.000
prostat taraması,   
25.000
* %2
500
koroner tarama, vb.  
25.000
* %40 10.000
Toplam 
    66.750 hasta


Bu hizmetlerin yılda iki kez verileceğini varsayarsak 100 hekim + diğer gerekebilecek uzmanların yapacakları saha hizmet kapasitesi olan 150.000 aşılmayacaktır.
 
     
  © 2006 Sağlık Gönüllüleri - Türkiye Icon